Vilom Shabd (विलोम शब्द)(part 3)

Published by vishal.hembram1990 on

This post will provide you with the list of most important vilom shabd(विलोम शब्द) which are likely to be asked in your State PCS exams.

( प, फ )

शब्दविलोमशब्दविलोम
पतिव्रताकुलटापापपुण्य
प्रलयसृष्टिपवित्रअपवित्र
प्रेमघृणाप्रश्नउत्तर
पूर्णअपूर्णपरतंत्रस्वतंत्र
प्रत्यक्षपरोक्षपूर्वअपूर्व
प्रातसायप्रकाशअंधकार
पण्डितमुर्खपक्षविपक्ष
प्रमुखसामान्यप्रारम्भिकअन्तिम
प्रशंसानिन्दापरार्थस्वार्थ
पुरस्कारदण्डपूर्ववर्तीपरवर्ती
परमार्थस्वार्थपुरुषकोमल
प्रधानगौणप्रवृत्तिनिवृत्ति
प्राचीननवीनप्राकृतिककृत्रिम
पुष्टअपुष्टपरिश्रमविश्राम
पूर्णताअपूर्णताप्रयोगअप्रयोग
पठितअपठितपाश्चात्यपौर्वात्य
प्रसादविषादपुण्यपाप
परमार्थस्वार्थपात्रकुपात्र
पतनउत्थानपरायाअपना
प्रज्ञमूढ़प्रशंसानिंदा
पानीआगपुरातननवीन
पूर्ववतनूतनवतपरार्थस्वार्थ
प्रजाराजापुरुषस्त्री
पराजयजयपताखोज
पवित्रअपवित्रप्रख्यातअख्यात
प्रतिकूलअनुकूलप्रलयसृष्टि
प्रकटगुप्तपालकसंहारक
पूर्वउत्तरपूर्णिमाअमावस्या
पूर्णअपूर्णपरकीयस्वकीय
पतनोन्मुखविकासोन्मुखप्रमुखगौण
प्राचीप्रतीचीफूटमेल
फायदानुकसानफलनिष्फल
फूलनामुरझाना

( ब, भ )

शब्दविलोमशब्दविलोम
बाढ़सूखाबुराईभलाई
बन्धनमुक्तिबर्बरसभ्य
बाह्यअभ्यन्तरबहिरंगअन्तरंग
बलवान्बलहीनबढ़ियाघटिया
बैरप्रीतिबदनेक
बद्धमुक्तबाढ़ग्रस्तसूखाग्रस्त
बुराअच्छाभूतभविष्य
भोगीयोगीभौतिकआध्यात्मिक
भद्रअभद्रभावअभाव
भयनिर्भयभूगोलखगोल
भूलोकद्युलोकभेदअभेद
भोग्यअभोग्यभलाबुरा
भिखारीदाताभारीहल्का

(म)

शब्दविलोमशब्दविलोम
मानवतादानवतामृदुलकठोर
मानवदानवमुखपृष्ठ
मिलनविरहमृतजीवित
मुनाफानुकसानमहात्मादुरात्मा
मानअपमानमित्रशत्रु
मधुरकटुमिथ्यासत्य
मौखिकलिखितमोक्षबंधन
मंगलअमंगलमितव्ययअपव्यय
मूकवाचालमसृणअमानवीय
मीठाकड़ुवामृदुलरुक्ष
मालिकनौकरमलिननिर्मल
मनुजदनुजमर्त्यअमर
मातापितामानकअमानक
मूकवाचालमरणजीवन
मेहनतीआलसी

(य, र, ल)

शब्दविलोमशब्दविलोम
यशअपयशयोगवियोग
योगीभोगीयथार्थकल्पित
राजतन्त्रजनतन्त्ररतविरत
रागीविरागीरचनाध्वंस
रक्षकभक्षकराजारंक
रागद्वेषरूपवान्कुरूप
रिक्तपूर्णरात्रिदिवस
रातदिनरामरावण
रंगीनबेरंगरुग्णस्वस्थ
लघुगुरुलौकिकअलौकिक
लिप्तअलिप्तलुप्तव्यक्त
लायकनालायकलाभहानि
लिखितअलिखितलेनदेन
लौहस्वर्ण

(व)

शब्दविलोमशब्दविलोम
विधवासधवाविजयपराजय
वसंतपतझरविरोधसमर्थन
विशुद्धदूषितविषमसम
विद्वानमूर्खविवादनिर्विवाद
विशिष्टसाधारणविस्तृतसंक्षिप्त
विशेषसामान्यबहिष्कारस्वीकार
वृद्धिह्रासविमुखसम्मुख
वैतनिकअवैतनिकविशालकायक्षीणकाय
वीरकायरवृहतलघु
व्यस्तअव्यस्तव्यवहारिकअव्यावहारिक
विपत्तिसम्पत्तिवृष्टिअनावृष्टि
वक्रसरलविशिष्टसामान्य
वियोगमिलनविधिनिषेध
वरदानअभिशापविपन्नसम्पन्न
विस्तारसंक्षेपवृद्धतरुण
वादीप्रतिवादीविकासह्रास
विरहमिलनविषअमृत
विरतनिरतविकीर्णसंकीर्ण
वैमनस्यसौमनस्यव्यस्तअकर्मण्य
विक्रयक्रयविधवासधवा
व्याससमासविश्लेषणसंश्लेषण
विसर्जनअहानवैतनिकअवैतनिक
विजयपराजयवनमरु
विश्वासअविश्वासव्यर्थअव्यर्थ
विनीतउद्धतविपदसम्पद
विशिष्ठसाधारणव्ययआय
विस्तृतसंक्षिप्तविख्यातकुख्यात
विषादआहदवन्यपालित
विकर्षआकर्षवियोगसंयोग
विशेषसामान्यवक्रऋजु
विनाशनिर्माणविशालकायलघुकाय
विसर्जनसर्जन

(व)

शब्दविलोमशब्दविलोम
विधवासधवाविजयपराजय
वसंतपतझरविरोधसमर्थन
विशुद्धदूषितविषमसम
विद्वानमूर्खविवादनिर्विवाद
विशिष्टसाधारणविस्तृतसंक्षिप्त
विशेषसामान्यबहिष्कारस्वीकार
वृद्धिह्रासविमुखसम्मुख
वैतनिकअवैतनिकविशालकायक्षीणकाय
वीरकायरवृहतलघु
व्यस्तअव्यस्तव्यवहारिकअव्यावहारिक
विपत्तिसम्पत्तिवृष्टिअनावृष्टि
वक्रसरलविशिष्टसामान्य
वियोगमिलनविधिनिषेध
वरदानअभिशापविपन्नसम्पन्न
विस्तारसंक्षेपवृद्धतरुण
वादीप्रतिवादीविकासह्रास
विरहमिलनविषअमृत
विरतनिरतविकीर्णसंकीर्ण
वैमनस्यसौमनस्यव्यस्तअकर्मण्य
विक्रयक्रयविधवासधवा
व्याससमासविश्लेषणसंश्लेषण
विसर्जनअहानवैतनिकअवैतनिक
विजयपराजयवनमरु
विश्वासअविश्वासव्यर्थअव्यर्थ
विनीतउद्धतविपदसम्पद
विशिष्ठसाधारणव्ययआय
विस्तृतसंक्षिप्तविख्यातकुख्यात
विषादआहदवन्यपालित
विकर्षआकर्षवियोगसंयोग
विशेषसामान्यवक्रऋजु
विनाशनिर्माणविशालकायलघुकाय
विसर्जनसर्जन

(स)

शब्दविलोमशब्दविलोम
सौभाग्यदुर्भाग्यसाक्षरनिरक्षर
साधुअसाधुसुजनदुर्जन
सुपुत्रकुपुत्रसुमतिकुमति
सरसनीरससचझूठ
साकारनिराकारसजीवनिर्जीव
सुरअसुरसंक्षेपविस्तार
सरसनीरससौभाग्यदुर्भाग्य
सुगंधदुर्गन्धसगुणनिर्गुण
सक्रियनिष्क्रयसफलअसफल
सज्जनदुर्जनसंतोषअसंतोष
सावधानअसावधानसबलनिर्बल
संधिविच्छेदस्वस्थअस्वस्थ
सुखदुःखसरलकठिन
सुन्दरअसुंदरस्वदेशविदेश
शिक्षितअशिक्षितसंजीवनिर्जीव
सदाचारदुराचारसमविषम
सफलविफलसजलनिर्जल
स्वजातिविजातिसम्मुखविमुख
सार्थकनिरर्थकसकर्मनिष्कर्म
सुकर्मकुकर्मसगुणनिर्गुण
सबलदुर्बलसनाथअनाथ
सहयोगीप्रतियोगीस्वतन्त्रापरतन्त्रा
संयोगवियोगसम्मानअपमान
सकामनिष्कामसाकारनिराकार
सुलभदुर्लभसुपथकुपथ
स्तुतिनिन्दस्मरणविस्मरण
सशंकनिश्शंकसन्तोषअसन्तोष
सुधागर्लसंकल्पविकल्प
संन्यासीगृहस्थस्वधर्मविधर्म
समष्टिव्यष्टिसंघटनविघटन
समूलनिर्मलसत्कर्मदुष्कर्म
सुमतिकुमतिसंकीर्णिविस्तीर्ण
सदाशयदुराशयसमासव्यास
स्वल्पायुचिरायुसुसंसगतिकुसंगति
सुपरिणामदुष्परिणामसखाशत्रु
सौम्यअसौम्यसुगमदुर्गम
सुशीलदुःशीलस्थूलसूक्ष्म
स्वामीसेवकसृष्टिप्रलय
सन्धिविग्रहस्थिरचंचल
सबाधनिर्बाधसत्कारतिरस्कार
स्वार्थनिस्वार्थसापेक्षनिरपेक्ष
सक्षमअक्षमसादरनिरादर
सलज्जनिर्लज्जसदयनिर्दय
सुलभदुर्लभसंकोचअसंकोच
सभ्यअसभ्यसुदूरअदूर
सभयनिर्भयसामान्यविशिष्ट
सुकालअकालसविकारनिर्विकार
सुबहशामस्वप्नजागरण
स्मरणविस्मरणसंगतअसंगत
स्वदेशीपरदेशीसुभगदुभग
समाजव्यक्तिसंगनिःसंग
स्वकीयापरकीयासामान्यविशिष्ट

( श, ह, क्ष, ज्ञ )

शब्दविलोमशब्दविलोम
शूरकायरशयनजागरण
शीतउष्णशुभअशुभ
शुष्कआर्द्रशकुनअपशकुन
शुक्लकृष्णश्र्वेतश्याम
शासकशासितशयनजागरण
श्रव्यदृश्यशोषकपोषक
श्लीलअश्लीलशान्तिक्रान्ति
शत्रुमित्रश्रीगणेशइतिश्री
श्रद्धाघृणाश्यामागौरी
स्वर्गनरकस्वीकृतअस्वीकृत
स्वदेशविदेशस्वाधीनपराधीन
स्तुतिनिंदाशुक्लकृष्ण
शिवअशिवश्वेतश्याम
शरणअशरणशासकशासित
षंडमर्दषंडत्वपुंसत्व
ह्स्वदीर्घहितअहित
हर्षशोकहिंसाअहिंसा
हँसनारोनाहासरुदन
क्षरअक्षरक्षम्यअक्षम्य
क्षुद्रविशालक्षणिकशाश्वत
क्षमाक्रोधक्षुद्रमहत
क्षमादण्डज्ञानअज्ञान
हारजीत

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *