Vilom Shabd (विलोम शब्द)(part 2)

Published by vishal.hembram1990 on

This post will provide list of important vilom shabd (विलोम शब्द) which may be asked in various State PCS examinations.

vilom shabd (विलोम शब्द)

(अ, आ)

शब्दविलोमशब्दविलोम
अमृतविषअथइति
अन्धकारप्रकाशअल्पायुदीर्घायु
अनुरागविरागआदिअंत
आगामीगतआग्रहदुराग्रह
अनुजअग्रजआकर्षणविकर्षण
अधिकन्यूनआदानप्रदान
आलस्यस्फूर्तिअर्थअनर्थ
अपेक्षाउपेक्षा अतिवृष्टिअनावृष्टि
आदर्शयथार्थआयव्यय
आहारनिराहारआविर्भावतिरोभाव
आमिषनिरामिषअभिज्ञअनभिज्ञ
आजादीगुलामीअनुकूलप्रतिकूल
आर्द्रशुष्कअल्पअधिक
अनिवार्यवैकल्पिकअमृतविष
अगमसुगमअभिमाननम्रता
आकाशपातालआशानिराशा
अनुग्रहविग्रहअपमानसम्मान
आश्रितनिराश्रितअनुजअग्रज
अरुचिरुचिआदिअंत
आदानप्रदानआरंभअंत
आयव्ययअर्वाचीनप्राचीन
अवनतिउन्नतिआदरअनादर
आयातनिर्यातअनुपस्थितउपस्थित
आलस्यस्फूर्तिअतिवृष्टिअनावृष्टि
आस्तिकनास्तिकआलस्यस्फूर्ति
आदर्शयथार्थअच्छाबुरा
अच्छासुन्दरअजीबअनोखा
अक्सरकभी कभारअनुमति देनामना करना
अमावस्यापूर्णिमाअस्तउदय
अनुलोमप्रतिलोमअनुरक्तिविरक्ति
अमरमर्त्यअग़्निजल
अल्पसंख्यकबहुसंख्यकआधुनिकबहुसंख्यक
आधुनिकप्राचीनआगामीविगत
आचारअनाचारआत्मापपरमात्मा
आदानप्रदानआयातनिर्यात
आकाशपातालआग्रहअनाग्रह
आकीर्णविकीर्णआधारआधेय
आसक्तअनासक्तआभ्यन्तरबाह्म
अतिथिआतिथेयआदत्तप्रदत्त
आनाजानाआवाहनविसर्जन
अदोषसदोषअनाथसनाथ
अनुरक्तिविरक्तिअरागसुराग
अस्वस्थस्वस्थअगलापिछला
अवनिअम्बरअनाहूतआहूत
अतुकान्ततुकान्तअत्यधिकअत्यल्प
अधःउपरिअधुनातनपुरातन
अनुग्रहविग्रहअर्पितगृहीत
अर्जनवर्जनअपेक्षाउपेक्षा
अधमउत्तमअंगीकारअस्वीकार
अज्ञविज्ञअघअनघ
अकालसुकालअर्थीप्रत्यर्थी
अनैक्यऐक्यअंतअनंत
अचरचरअर्वाचीनप्राचीन
आवश्यकअनावश्यकआधुनिकप्राचीन
आदिअनादिआगतअनागत
आश्रितनिराश्रितआरोहअवरोह
आवृतअनावृतआस्थाअनास्था
आकुंचनप्रसारणअवरप्रवर
अकामसुकामअन्तरंगबहिरंग
अर्पणग्रहणअवनतिउन्नति
अतिअल्पअनेकताएकता
अनित्यनित्यअतलवितल
अधिकारीअनाधिकारीअंतर्मुखीवहिर्मुखी
अश्रुहासअभिज्ञअनभिज्ञ
अग्रपश्चअपमानसम्मान
अथइतिअन्तर्द्वन्द्वबहिर्द्वन्द्ध
अपनापरायाअनेकएक
अवनतउन्न्तअजेयजेय
अदेयदेयआशानिराशा
आग्रहीदुराग्रहीआतुरअनातुर
आकर्षणविकर्षणआधारनिराधार
आच्छादितअनाच्छादितआभ्यन्तरबाह्रय
आगमलोपआगामीविगत
आदिष्टनिषिद्धआलोकअंधकार

(इ, ई)

शब्दविलोमशब्दविलोम
इच्छाअनिच्छाइष्टअनिष्ट
ईदमुहर्रमईश्वरजीव
इच्छितअनिच्छितइहलोकपरलोक
इतिअथइसकाउसका
ईषतप्रचुरइकट्ठाअलग
ईशअनीश

vilom shabd (विलोम शब्द)

(उ, ऊ,)

शब्दविलोमशब्दविलोम
उदात्तअनुदात्तउधारनकद
उन्नतिअवनतिउदघाटनसमापन
उन्मीलननिमीलनउत्तरायणदक्षिणायन
उर्ध्वनिम्नउऋणऋण
उन्मुखविमुखउद्यमनिरुद्यम
उपस्थितअनुपस्थितउर्ध्वअधो
ऊपरनीचेउत्तीर्णअनुत्तीर्ण
उपचारअपचारउपमेयअनुपमेय
उपमाअनुपमाउपायनिरुपाय
उपयोगदुरूपयोगउत्तमअधम
उग्रसौम्यउपसर्गप्रत्यय
उर्ध्वगामीअधोगामीऊँचनीच
उपकारअपकारउदारअनुदार
उदयअस्तउत्तीर्णअनुत्तीर्ण
उधारनकदउत्थानपतन
उत्कर्षअपकर्षउत्तरदक्षिण
उद्यमीआलसीउर्वरऊसर
उत्तमअधमउपसर्गप्रत्यय
उदारकृपणउत्कृष्टनिकृष्ट
उपयोगदुरूपयोगउत्कर्षअपकर्ष
उत्साहनिरुसाहउद्यमीनिरुद्यम
उपयुक्तअनुपयुक्तउच्चनिम्र
उद्धतविनीतउदयाचलउस्ताचल
उत्तरायणदक्षिणायनउधारनकद
उपभुक्तअनुपभुक्त

( ए, ऐ )

शब्दविलोमशब्दविलोम
एड़ीचोटीएेतिहासिकअनैतिहासिक
एकताअनेकताएकत्रविकीर्ण
एकअनेकऐसावैसा
एकलबहुलऐहिकपारलौकिक
ऐश्वर्यअनैश्वर्यएकाग्रचंचल
ऐक्यअनैक्य

( ओ, औ )

शब्दविलोम
ओजस्वीनिस्तेज
औपचारिकअनौपचारिक
औचित्यअनौचित्य
औपन्यासिकअनौपन्यासिक

(क)

शब्दविलोमशब्दविलोम
कलआजक्रमव्यक्तिक्रम
कनीयवरीयकार्यअकार्य
कठिनसरलक्रूरअक्रूर
कुकृतिसुकृतिकलुषनिष्कलुष
कुख्यातविख्यातकनिष्ठज्येष्ठ
कपूतसपूतकृष्णशुक्ल
कुसुमवज्रकलंकनिष्कलंक
कदाचारसदाचारकर्कशसुशील
कसूरवारबेकसूरकटुमधुर
क्रियाप्रतिक्रियाकृतज्ञकृतघ्न
कड़वामीठाक्रुद्धशान्त
क्रयविक्रयकर्मनिष्कर्म
कीर्तिअपकीर्तिकुरूपसुरूप
करुणनिष्ठुरकायरनिडर
क्रूरअक्रूरकृत्रिमप्रकृत
कर्मण्यअकर्मण्यकोपकृपा
कठोरकोमलकृष्णशुक्ल
कनिष्ठज्येष्ठकपटीनिष्कपट
कुटिलसरलक्रोधक्षमा
कृपणदाताकर्मठअकर्ममण्य

vilom shabd (विलोम शब्द)

( ख )

शब्दविलोमशब्दविलोम
खिलनामुरझानाखुशीदुख
खेदप्रसन्नताख्यातकुख्यात
खगोलभूगोलखुलाबन्द
खंडनमंडनखलसज्जन
खाद्यअखाद्यखीझनारीझना
खराखोटा

( ग )

शब्दविलोमशब्दविलोम
गोचरअगोचरगमनआगमन
गद्यपद्यग्राम्यनगर
गम्भीरवाचालगृहीतत्यक्त
गणतन्त्रराजतन्त्रगृहीत्यागी
गेयअगेयगर्मीसर्दी
गीलासूखागहराछिछला
गुणदोषगरीबअमीर
गुप्तप्रकटगुरुशिष्य
ग्रस्तमुक्तग्राह्यत्याज्य
गगनपृथ्वीगरलसुधा
गृहस्थसंन्यासीगतआगत
गुणदोषगमनआगमन

( घ )

शब्दविलोम
घरबाहर
घृणाप्रेम
घातप्रतिघात
घरेलूबाहरी
घटनाबढ़ना
घनतरल

( च, छ )

शब्दविलोमशब्दविलोम
चरअचरचाहअनचाह
चोरसाधुचिन्मयजड़
चलअचलचीरसाधु
चिरन्तननश्वरचेतनअचेतन
चढावउतारचंचलस्थिर
चतुरमूढ़चिरअचिर
छाँहधूपछलीनिश्छल
छूतअछूत

(ज, झ )

शब्दविलोमशब्दविलोम
जीवनमरणजड़चेतन
जंगमस्थावरजटिलसरस
जयपराजयजन्ममृत्यु
ज्येष्ठकनिष्ठजागरणनिद्रा
ज्योतितमजलस्थल
जीवितमृतजातीयविजातीय
ज्वारभाटाजल्ददेर
ज्योतिर्मयतमोमयजागृतिसुषुप्ति
जोड़घटावजेयअजेय
जीतहारजवानीबुढ़ापा
जाग्रतसुषुप्तजाड़ागर्मी
जंगमस्थावरजातिकुजाति
झूठसचझोपड़ीमहल

( त, थ )

शब्दविलोमशब्दविलोम
तुच्छमहानतापशीत
तमआलोकतीव्रमन्द
तुच्छमहान्तिमिरप्रकाश
तामसिकसात्त्विकतुकान्तअतुकान्त
तरलठोसतानाभरनी
तारीफशिकायततरुणवृद्ध
तृषातृप्तितृष्णावितृष्णा
तिक्तमधुरतीक्ष्णकुंठित
त्याज्यग्राह्यतुलअतुल
तृप्तअतृप्तथलचरजलचर
थोड़ाबहुतथोकफुटकर

( द )

शब्दविलोमशब्दविलोम
दिवारात्रिदेयअदेय
दीर्घकायकृशकायदूषितस्वच्छ
दुर्बलसबलदक्षिणवाम
दातायाचकदिनरात
देवदानवदुराचारीसदाचारी
दुष्टसज्जनदासस्वामी
दोषीनिर्दोषीदानीकंजूस
दुरुप्रयोगसदुप्रयोगदुर्जनसज्जन
दयालुनिर्दयदुर्दान्तशांत
दानवदेवदुर्गन्धसुगन्ध
दिनरातदीर्घकायकृशकाय
दातासूमदक्षिणवाम
दृढविचलितदुर्बलसबल
दूषितस्वच्छदुराशयसदाशय
देयअदेयदिवारात्रि
दृश्यअदृश्यदुःशीलसुशील
दोषगुण

( ध )

शब्दविलोमशब्दविलोम
धनीनिर्धनध्वंसनिर्माण
धर्मअधर्मधीरअधीर
धूपछाँवधनीनिर्धन
धरागगनधृष्टविनीत

(न)

शब्दविलोमशब्दविलोम
नूतनपुरातननकलीअसली
निर्माणविनाशनिकटदूर
निरक्षरसाक्षरन्यूनअधिक
निन्दास्तुतिनागरिकग्रामीण
निर्मलमलिननिरामिषसामिष
निर्लज्जसलज्जनिर्दोषसदोष
नगरग्रामनिर्दयसदय
निष्कामसकामनिन्द्यवन्द्य
नखशिखनिषिद्धविहित
निद्राजागरणनिराकारसाकार
निश्छलछलीनमक हरामनमक हलाल
निषेधविधिनिश्चेष्टसचेष्ट
नरनारीनैसर्गिककृत्रिम
नगदउधारनीरससरस
निर्गुणसगुननिर्जीवसजीव
न्यायअन्यायनामअनाम
निरर्थकसार्थकनेकबद
नैतिकअनैतिकनिराशाआशा
नयापुरानानित्यअनित्य
नश्वरशाश्वतनिर्दोषसदोष
निन्दास्तुतिनिरक्षरसाक्षर
निडरकायरनरकस्वर्ग
निर्धनधनीनकलअसल
नास्तिकआस्तिकनकरात्मकसकरात्मक
नेकीबदी

For part 3 of the  विलोम शब्द click here.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *